.
دوشنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1389

دانشجو تا حقش را نگیرد سکوت نمی کند

 

 

 


امروز طبق وعده ای که مسئولان در پی تجمع دیروز به دانشجویان داده بودند قرار بود «فرهاد دانشجو» رئیس دانشگاه شخصا در بین معترضین حاضر شده و به مساله رسیدگی کند اما به جای رئیس دانشگاه یکی از معاونان او به نام «یادگاری» سعی کرد با جمع کردن دانشجویان معترض در سالن کنفرانس دانشگاه به توجیه طرح مذکور بپردازد اما دانشجویان با اعتراض به بی تفاوتی فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه نسبت به اعتراض انها سالن را ترک کرده و با شعار های« یادگاری حیا کن دانشگاه رو رها کن» و «دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد» بار دیگر در مقابل سلف دانشگاه تجمع کرده و با خواندن ممتد سرود یار دبستانی اعتراض خود را بار دیگر به گوش رئیس دانشگاه رساندند.

کلمه: اعتصاب دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به طرح دانشگاه مبنی بر نقدی کردن یارانه غذای دانشجویی با شعار هایی مانند «تا حذف یارانه ها اعتصاب اعتصاب»،« مشکل ما صنفیه نیروی حراست چیه؟» و «ریاست دانشگاه خجالت خجالت» وارد دومین روز خود شد.
بنا به گزارش های رسیده به «کلمه»،امروز طبق وعده ای که مسئولان در پی تجمع دیروز به دانشجویان داده بودند قرار بود «فرهاد دانشجو» رئیس دانشگاه شخصا در بین معترضین حاضر شده و به مساله رسیدگی کند اما به جای رئیس دانشگاه یکی از معاونان او به نام «یادگاری» سعی کرد با جمع کردن دانشجویان معترض در سالن کنفرانس دانشگاه به توجیه طرح مذکور بپردازد اما دانشجویان با اعتراض به بی تفاوتی فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه نسبت به اعتراض انها سالن را ترک کرده و با شعار های« یادگاری حیا کن دانشگاه رو رها کن» و «دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد» بار دیگر در مقابل سلف دانشگاه تجمع کرده و با خواندن ممتد سرود یار دبستانی اعتراض خود را بار دیگر به گوش رئیس دانشگاه رساندند.
در ادامه دانشجویان با گرفتن غذا این بار ظرف ها را از مقابل سلف تا اتاق کنفرانسی که دکتر یادگاری در آن مشغول سخنرانی بود چیده و ظرف ها به میز سخنرانی یادگاری نیز رسید!
دانشجویان تربیت مدرس که از روحیه خودکامگی روسای دانشگاه آزرده شده اند می گویند تا لغو قانون پرداخت نقدی غذای دانشجویی دست از اعتراض بر نمی دارند.
به نظر می رسد اعتراض های دانشجویی در روز های آینده نیز ادامه یابد.
طبق طرح پرداخت نقدی یارانه غذا ۲۰۰ تومان برای صبحانه و ۸۰۰ تومان برای ناهار به دانشجویان پرداخت می شود که دانشجویان این اعتراض را دارند با هزار تومان چگونه می توانند دو وعده غذا بخورند.